חנוכה - למה הוא נקרא רגל?

☆☆☆☆☆
בשער הכוונות מופיע כי חנוכה נקרא גם כן רגל, כפי שכתוב  "עד שתכלה רגל מן השוק". אם הוא נקרא רגל, משמע שהוא באותה בחינה כמו שלושת הרגלים. איך זה ייתכן כשמדובר בחג שנקבע על ידי רבנן?