גן עדן הארצי - הקדמה

בזהר אמר שעיקר ענין המשיח הוא בגן עדן, ובהסבר דברי הזהר על המשיח צריך השלמה זאת וכתבנוה בנפרד משום אריכות הדברים. גם למאמר זה היה צריך הקדמה והיא במאמרים על שבעה רקיעים ושבעה ארצות. עד כאן הפתיחה.

מדרש תלפיות (מהזהר): ענין גן עדן היא סוד נשמה בעולם הזה ומציאותו נעלם, והוא אינו בעל מציאות גשמי ואינו מחוץ להגשמי, והוא ענין דק רוחני, ולכנוס אליו צריך לעבור גבולי החיצונים למטה כדכתיב "וישכן מקדם לגן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים".

כתב בעץ חיים שער כו' פ"א: "הנה הכל מדבר על גוף אדה"ר שלו טרם שחטא אדה"ר היה מהקדושה ממבחר עשיה שהוא מעפר גן עדן הארץ, ואחר שחטא היה מעפר עולם הזה". מדברי ה"בית לחם יהודה" על זה: אם לא היה אדה"ר חטא היו הוא וחוה מולידים תולדות שגופם מעפר גן עדן הארץ, כי על ידי שאכלו מפירות הגן שיונקים משמנוניות עפר הגן- מבחר שבעפר חוזר ומתברר ומזדכך פעם שנית באדם וחוה ונעשה דם, ומן המובחר שבהם נמשכת טפת הזרע, ומן המובחר שבטפה נעשה גוף הולד- נמצא שגוף האדם עיקרו נעשה מעפר גן העדן הארץ אחר שנתברר כמה פעמים. אמנם אחר שחטא ונטרד מהגן היה גוף הולד נעשה מעפר עולם הזה ע"י אכילתם פירות עוה"ז. והנה עיקר הגופים שהיו ראוים להיות לאדם התחתון מעפר גן עדן הארץ דעשיה נפלו בקלי' נגה דאבי"ע. ואחר פטירת האדם מעוה"ז שפושט גופו החומרי- אז חוזר ומתלבש במידה דההוא עלמא כמו קודם שחטא אדה"ר - אם יזכה לתקנם ולברכם. בהמשך דברי ה"בית לחם יהודה"- הכלים שדבר בהם קאי על אדם התחתון, ואינו מדבר בגוף החומרי בעוה"ז כי זה אינו אלה סנדל- אלה מדבר בגוף העיקרי הנעשה מגן עדן הארץ שמתלבשת בו הנשמה אחרי צאתה מהגוף...

מדברי עץ החיים ש' מט' פ"ד- כשחטא אדם הראשון לקחו החיצונים גם לבושי הנפש דאצילות, וחזר ה' יתברך לעשות להם מלבוש מגן עדן דעשיה, ואחר כך עשה לו גם מלבוש מקלי' נגה והם כותנות עור, וכנגד הלבוש דכותנות אור גן עדן הארץ היה כתוב בספרו של רבי מאיר כותנות אור. כותב ה"בית לחם יהודה" בענין זה שאחרי החטא עשה ה' יתברך לאדם ג' לבושים מג' קלי' נגה דבי"ע ממקום שנפלו המלבושים דנר"ן שלו כדי שעל ידי כן יוכל לחזור ולברר משם את המלבושים דנר"ן דאצילות על ידי בחינת הנר"ן שיזכה לקנות מבי"ע דקדושה. אחרי פטירת האדם חוזרים הנר"ן והמלבושים לגן עדן הארץ- כי אותו המלבוש שנעשה לאדם מג"ע הארץ- הוא המושכן ומוליכן לשם. ומסביר עוד ה"בית לחם יהודה" שהלבוש מגן עדן דעשיה שחזר ה' יתברך לעשות- הוא לנפש דאצילות ולא לנר"ן  דבי"ע, וכן הוא נעשה לנפש- לכל מי שיזכה אליה- ולא לאדה"ר בלבד....

אף עלפי שדברי ה"בית לחם יהודה" ע"ה עיקרם על חיי האדם אחרי פטירתו מעוה"ז- יש עוד צד בדברים. כתב בספר מגלה עמוקות חלק ה' פ"ה: רבי יהודה אומר העדן למעלה מערבות, ורבי יוסי סבר בערבות הוא- ששם גנזי חיים ונשמתן של צדיקים (עד כאן המגלה עמוקות.) וכבר אמר האר"י הקדוש למהר"חו ע"ה שאם ישמע לו הוא יעלה אותו עד ערבות, וכבר ראינו פירוש הגר"א "והמכתב מאליהו" בענין עליית הרקיעים עד ערבות- והוא ענין עבודת האדם בעולם הזה, וצריך להתפלל להגיע לערבות. בהתייחס לדברי המגלה עמוקות- חלקו רבי יהודה ורבי יוסי אם עדן הוא בערבות או למעלה ממנו, והרי גן עדן הוא נמוך מעדן- ולפחות לשיטת רבי יוסי עדן והגן הם בערבות ולמטה- וכאמור שייכים למקום עבודתינו. ואע"פ שכל עולם הזה הוא רק הכנה- כבר כתוב בתורה "עץ פרי" ומשמע שיש טעם הפרי גם בעץ אע"פ שהוא הכנה לפרי- אם כן יש גם טעם גן עדן והגן כאן בעולמנו.

ה' יזכנו על דבר קודשו.

הרב גדעון הולנד
07/01/18