סדר הכלילות, סוד הכלילות וסוד האחדות

הקדמה: אדה"ר ידע מי ברא אותו וידע שכל הסובב אותו וכל חכמתו היא משל שממנו צריך לעלות לחיים של נמשל הגבוה לאין ערוך ממציאותו. בריאתו של האדם הייתה בכוונה להעמידו בניסיון שיאפשר עליה זאת ובסופו של דבר יחזור הכול למאציל העליון בגילוי האחדות. התורה מספרת ענין חטא אדה"ר שבו חלה עליו ועל העולם כולו המיתה, והיום אנחנו "חיים" את המיתה הזאת. פרושו שהחכמה האמיתית אינה בגילוי, וגם אלה שיודעים "מאין באת ולאן אתה הולך" אינם יודעים את סדר העניינים המוליכים לשם. אע"פ שבכל הזמנים היו אנשים שהחזיקו בתורה והשתדלו בכל כוחם להכניס מהלכיה לחיי העולם- בכל זאת ענייני העולם לא יצאו מההסתר ובני אדם חיים בעובי המשל. היציאה ממשל לנמשל היא ע"י התורה והיא הדרגתית ותלויה בתיקון העולם.

סדר תיקון העולם עד חזרתו אחרי האלף העשירי אל המאציל העליון הוא בשלושה ספרים שהם שלושה שלבים זה פנימי מזה: 

1. סדר הכלילות 

2, סוד הכלילות

3. סוד האחדות                                                                                                                                                                                      

ג' סדרים אלה הם על דרך עיבור יניקה מוחין. כל ששת אלפי השנים הם עיבור, ושם מתנהל העולם בסדר הכלילות. אחרי כן בתיקוני העביות- מהאלף השביעי עד התשיעי- הוא זמן יניקה, והוא זמן תיקון סוד הכלילות, זמן זה נקרא יניקה משום שנכנס שכל לעולם, אך אינו עיקר השכל. באלף העשירי מתגלה סוד האחדות והוא בבחינת מוחין והוא תכלית הקיום.

סדר הכלילות- הוא הראשון ונכללים בו כל ענייני העולם בכל ששת אלפי השנים שבהם מתברר מתוך ענייני החומר והדינים הקשים שבו שה' יתברך הוא אחד וכל ענייני העולם קשורים בו. סדר זה כולל כל מציאות הדצח"מ המתחדשים ונעשים מששת ימי בראשית עד סוף האלף השישי שהוא זמן תחיית המתים. בזמן זה הדצח"מ משתמשים ונצרכים זה לזה ובזה הם נכללים. בבריאה יש יותר ממאה יסודות שמרכיבים אין ספור צורות של דומם שמהוה בסיס לצומח כולו שעל פני הארץ, הצומח הוא מקור החיים לבעלי החי, ומעליהם האדם, וכולם תלויים בכולם. להתנהלות מערכת זאת קורא הלש"ם סדר הכלילות והוא כולל בתוכו גם את מערכות חיי האדם וההיסטוריה האנושית. כל עניני סדר זה מתחדשים בכל יום בהתאם לברור הנדרש מהנשמות הקדושות המברכות עניני מלכותו יתברך מתוך הסתר הזוהמה. והעביות השולטים בזמן הזה.

אחרי אלפי שנים שבני אדם חוקרים את הטבע נלמדו עניינים רבים הקשורים לחכמה שהעולם בנוי עליה- בעיקר בעניינים הנצרכים לקיום החיים היום יומיים. אע"פ שיודעים כולם שהכל מתנהל בהרמוניה נפלאה וכל פגיעה בגורמים במערכת עלולה ליצור פעולות שרשרת שתפגע במקומות בלתי משוערים- עדין רב  הסתיים על המגולה, ואפילו המחקרים המעמיקים ביותר הם מסוימים ואינם קושרים את שאר עניני העולם באופן שההרמוניה והאחדות תראה. במדעי הרפואה הגיעו להשגים נפלאים, אך אין אפשרות לרדת לחקור הפלא שבגוף האדם. ולענייני הנפש המחוברים לגוף- שאינם ידועים כלל, ואם בעניין עיקרי זה ידיעתנו לוקה בחסר- משמע שיש עוד הרבה מה ללמוד.

סוד הכלילות- כולל את מערכות החכמה של הסדרים הפנימים שבעולם. הכניסה לסוד זה מחייבת תיקון של הזוהמה והעביות שבעולם וזה יהיה בשלמות רק באלף השביעי אחרי תחיית המתים. עד אז סוד זה יובן רק באופן חלקי וכללי מאוד. בזמן הקודם לגילוי משיח יש שליטה חזקה של יצר הרע, ואפילו שיש גם בזמן זה צדיקים חסידים וקדושים-אין הדבר מתגלה להם בהרחבה משום שהם מוגבלים על ידי הערבות בישראל, כמו שכתוב על שמואל הקטן שראוי היה שתשרה עליו שכינה כמשה רע"ה ולא זכה לזה משום שהדור לא היה זכאי.

על סוד הכלילות שיתחיל להתגלות בימות המשיח אמר הנביא ישעיה "כי הנני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה", אז יתהפך כל חומר לצורה-אין הכוונה שתיברא המציאות בצורה חדשה אלא שיראו הדברים אחרת, הזוהמה מדגישה את הצד החומרי שבדברים כמ"ש חז"ל שטוב לו לאדם לילך אחרי ארי ולא אחרי בטולה-כי לא יוכל להימנע ממחשבות רעות, אך בזמן ביטול הזוהמה יראו את הנשמה שבכל דבר. אז תתבטל קנאת איש מרעהו ובושת הקטן מהגדול, ותהיה השתמשות בכול הדצח"מ כמו שהוא עתה ועי"ז יומשך כללותם זה בזה-אלא שתהיה באופן נעלה מאד-

יתהפכו הגופות כולם מכותנות עור לכותנות אור ויאירו כול עניני העולם ואפשר יהיה לשמוע מה הדברים דוברים, אז תרבה החכמה ותתבטל הישות הרעה, וכל חלק בבריאה יהיה במקומו המוגדר  והמדויק ובמילא תוסר קנאת איש מרעהו ויוכלל הקטן בגדול ויתבטל התחתון בעליון להתעלה בו ולהיקרא בשמו- עד שיעשה כל העולם מציאות אחת ויהיה כל העולם רק אדם אחד שלם.

סוד האחדות- הוא האור הפנימי שמאיר בסוד הכלילות. כבר אמרנו שבזמננו סוד הכלילות מוגבל מאד ובהכרח שסוד האחדות שהוא פנימי לו יהיה נעלם, ורק איזה צל ממנו יורגש לעיתים, וככול שיתבררו ענייני סוד הכלילות הוא ילך ויתעצם, ושלמותו תתגלה באלף העשירי.

התייחסות ג' זמנים אלה אלינו.

סדר הכללי הזה של כל עשר אלפי השנים הוא תהליך שבו מתגלה אחדותו יתברך בדרך של עיבור יניקה מוחין. האדם הוא עולם קטן ושייך בו סדר זה בזעיר אנפין, והוא מתאים לחיי האדם גם בזמננו זה כמובא בברייתא של רבי פנחס בן יאיר המוסברת במסילת ישרים לרמח"ל. בספר "אוצרות רמח"ל " בפרשת תרומה מסביר הרב מדוע מוזכרים בפרשה ראשונה ג' תרומות- והוא כנגד ג' התרוממיות שיש לאדם:

  1. - מטומאה לחולין.
  2. - מחולין לקודש.
  3. - מקודש לקודש קודשים.

על פי זה בנויה גם הברייתא דר' פנחס בן יאיר:

  1. -זהירות זריזות נקיות- הם המדרגות בהם נלחם הצדיק.
  2. -פרישות טהרה חסידות- הם מדרגות החסיד.
  3. -ענווה יראת חטא וקדושה- הם מדרגות הקדוש.

במדרגת הקדושה כותב הרמח"ל שהזוכה לזה אפשר שימסרו לו מפתחות תחיית המתים, והכוונה שיוכל להשתחרר מכל הקשור למיטה שירדה עלינו בחטא אדה"ר, והוא כמו שכתבנו- האדם הוא עולם קטן ושייכים בו כל הקלקולים וכל התיקונים בערך העולם. תיקון מידה זאת היא בשתי בחינות עיקריות- הזוהמה והעביות, והם המעכבות בהבנת שלושת הסדרים שדיברנו בהם.

הזוהמה- היא תולדה של קלקולים הבאים ממידות רעות באדם המושכות אותו לרדוף ממון שררה וכבוד והנאות העולם, וכל עוד יש לבן אדם קשר לפגמים הנגרמים מעבירות של מצוות לא תעשה . באופן כזה נוצר מסך בשכלו של האדם שחוסם את אור תכלית הקיום ואת החכמה שהעולם מתנהל בה-  שהרי לא יחפוץ כסיל בתבונה. כך הוא באדם הפרטי וכן בעולם כולו- תגרום הזוהמה שיהיה אדם לאדם זאב- בלי התחשבות כלל ובלי הכוונה לתכלית.

אף על פי שבסדר העולם כבר בימות משיח יתוקן העולם באופן שתתפנה ממנו כל זוהמתו, בסדר האדם הפרטי  בזמננו זה מתערבים התחומים וכל עוד לא בא משיח הערבות בישראל גורמת שכולם תלויים אחד בשני וגם לקדושים יש שייכות מה בענייני הזוהמה והיא מגבילה אותם- אף על פי שמבחינה אישית אין להם שייכות בה.

העביות- הוא גורם דק יותר שיפריע לאדם להתקדם בתפיסת סוד הכלילות והאחדות במציאות . כאמור אדה"ר נברא עם הידיעה מי ברא אותו ושכל הסובב אותו הוא משל נפלא שצריך להעלות אותו לנמשל פנימי ששם סוד האחדות. כאשר מספרים לאדם דבר חוכמה ואינו מבין- צריך הוא למשל, אם אינו מבין את המשל צריך לספר לו משל נמוך יותר שהנמשל שלו הוא המשל הראשון, ואחרי שיבין המשל השני עדין צריך הוא לראשון ורק אחרי כן תובן אותה חכמה. חטא אדה"ר גרם שירד הוא והעולם כולו למשל הגשמי של עולמנו והפך כותנות אור לעור. מאז היה חטא העגל והמרגלים, חורבן בית ראשון ושני וכבר ירדנו כמה משלים . מה שמעלה את האדם ממשל לנמשל הוא זיכוך העביות. אדם שחי חיי הגשם- אפילו אין בהם זוהמה של אכילת דברים שאינם כשרים או רדיפת כבוד ושררה מעבר לצורך תכליתו- יקשה עליו הבנת החיים שמעבר לגשמיות . אע"פ שהוא מקיים את הדין והוא צדיק- אינו יכול להבין את מה שמעבר לשורת הדין . לזה צריך הוא ללמוד עניני הפרישות והטהורה וכו' כמוסבר "במסילת ישרים", כי כפי שאדם מודד מודדים לו. יכול להיות אדם צדיק וישר שיודע עניני הפשט והמדרש ויציירם בדמיונו העבה ויחשוב שכמו שהוא מדמה כן הוא,- אם לא יזכור שהמדרש אומר דורשני וידע מה לעשות- הוא ישאר בעוביותו ולא יגיע לנמשל שבדברים.

מסופר בזוהר שה' יתברך אומר ליצה"ר שבו הוא משלם שכר לבניו לעתיד לבוא, והדבר תמוה- איך יהיה השכר בו- והרי שליטתו הוא עונש על חטאים ! ? אפשר היה לומר שהשכר הוא התשלום על שהתגברו עליו, אך נראה שיש דברים בגו משום שנאמר "בך אני משלם שכר" בך ממש. והעניין מוסבר בלש"ם ששליטת יצה"ר היא בחינה של צמצום וסילוק אור, הבורא יתברך יוצר מצב של צמצום זה לצורך עבודת האדם ובחירתו, ועל זה אנחנו אומרים בתפילה- "אתה גיבור לעולם ה' "- שבכח גבורתו הוא מעלים עצמו במשל המציאות ונותן לנו תורה המורה כיצד להגיב למציאות שהוא בורא בכל רגע, ולצאת מהמבוך ולאור באור החיים. כאשר אדם חי את המציאות כמשל ועושה את המעשים הנכונים שמעבירים אותו לנמשל שהוא הפנימיות המכוון- הוא צורת קבלת השכר- כל הבנה פנימית מעבירה אותו ממשל לנמשל ושוב ממשל לנמשל- והכל נכלל בגבורותיו יתברך שבהם מצתמצם היופי והשלמות באופן המתקבל בדעת מי שראוי לכך.

הסבר זה נותן טעם מיוחד לפרוש חז"ל על מה שכתוב בתורה בבריאת האדם "והנה טוב מאד"- מאד זה יצה"ר- מאוד אותיות אדם והיא גי' מה'- האדם בכח איפוקו וגבורותיו יכול להבין "מה רבו מעשיך" "מה טובו אוהליך", והיא התפיסה של הבלי גבול בגבול שהיא תולדת השחרור מהעביות. על שם זה נקרא האדם והוא יעודו.       

07/01/18